Terms and conditions

English | Čeština

I. Všeobecné podmínky, obchodní podmínky, definice

1.1 Všeobecné podmínky

1.1.1 Tyto obchodní podmínky pro použití platebního účtu v rámci Cashila OOD s.r.o. (dále jen "obchodní podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele platebních služeb, společnosti Cashila OOD s.r.o., IČ 03621111, sídlo firmy: Jaselská 10, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen “systém Cashila”), a klienty, kteří využívají platební služby poskytované systémem Cashila (dále jen "Klientský účet").

1.1.2 Přijetím a souhlasem s Všeobecnými obchodními podmínkami objednavatel akceptuje smlouvu a zřízení Klientského účtu (dále jen "Smlouva").

1.1.3 Tyto obchodní podmínky určují podrobněji obsah smlouvy v souladu s ustanoveními §1751 zákona č. 89/2012, Obchodní zákoník České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran.

1.1.4 Smluvní strany se zavazují podepsat smlouvu a prohlašují, že v době trvání smlouvy, znají běžné obchodní podmínky a že vyjadřují svůj bezpodmínečný souhlas s obsahem těchto podmínek. Smluvní strany se zavazují, že se budou řídit zněním obchodních podmínek, které jsou v době podpisu smlouvy aktualizované. Znění obchodních podmínek je zveřejněno na internetu, na webových stránkách www.cashila.com. Tištěná verze Obchodních podmínek je k dispozici v sídle firmy Cashila OOD s.r.o.

1.2 Definice

1.2.1 "Poskytovatel" je společnost Cashila OOD s.r.o., IČ 03621111, se sídlem Jaselská 10, 602 00 Brno, Česká republika, která byla zapsána do Obchodního rejstříku poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu u České národní banky, a je provozovatelem platebního systému Cashila, dále jen jako "Cashila" nebo jako "Systém". Přístup do systému a na Klientský účet se provádí pomocí počítačového rozhraní (dále jen "webové rozhraní").

1.2.2 "Klientský účet" je platební účet pro přijetí a řízení nekrytých peněz a Bitcoinů a slouží k poskytování platebních služeb v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 284/2009, Zákon o platebním styku.

1.2.3 "Příjemce" je právnická osoba nebo fyzická osoba, která přijímá platby za zboží a služby, jakož i jiné převody peněz probíhající přes Klientský účet (dále jen "platby"). Platby se vztahují k fakturám nebo jiným platebním příkazům přijatým od Klientů.

1.2.4 "Klient" je fyzická nebo právnická osoba, která na základě smlouvy s Poskytovatelem používá Klientský účet při provádění plateb příjemcům."

1.2.5 "Bitcoinová transakce" znamená výměnu virtuálních peněz, Bitcoinů, na jinou měnu a její další využití pro vypořádání faktur a jiných platebních příkazů. Reverzní výměna Bitcoinů ze systému Cashila Klientovi není dovolena.

1.2.6 "Zrušení Klientského účtu" je vypořádání závazků a pohledávek mezi Klientem a Poskytovatelem v souladu se všemi požadavky a závazky vyplývajícími a souvisejícími s použitím tohoto účtu, a to způsobem uvedeným v obchodních podmínkách.

1.2.7 "Platbou" se rozumí jakákoliv transakce, kterou si Klient přeje provést prostřednictvím Klientského účtu, a která je prováděna v souladu s podmínkami uvedenými níže.

II. Platby provedené prostřednictvím zákaznického účtu

2.1 Poskytovatel má právo spravovat Klientský účet, který patří majiteli, pouze v souladu s pokyny držitele, jakož i podle smlouvy a obchodních podmínek. Klient má právo používat Klientský účet pouze v souladu se smlouvami, obchodními podmínkami a zásadami uvedenými na internetu na webových stránkách www.cashila.com

2.2 Klient má právo požadovat, prostřednictvím zprostředkovatele, provedení transakcí na Klientském účtu, které jsou popsány v Obchodních podmínkách nebo na webových stránkách www.cashila.com, především vypořádání faktur a jiných platebních příkazů. Platby lze provádět pouze způsobem uvedeným v obchodních podmínkách nebo na příslušných internetových stránkách.

2.3 V případě, že Klient požaduje transakce, jejichž výše je vyšší než zůstatek na účtu Klienta, Poskytovatel odmítne tomuto požadavku vyhovět a informuje Klienta o odmítnutí nebo požádá Klienta, aby doplnil svůj účetní zůstatek.

2.4 V případě, že Klient požaduje transakce v Bitcoinech, které nebyly schváleny systémem Cashila, Poskytovatel odmítne tomuto požadavku vyhovět a informovuje Klienta o zamítnutí.

2.5 Systém Cashila může neschválit jakoukoli platební transakci nebo Bitcoinovou transakci, pokud ji považuje za podezřelou nebo zjistí-li porušení pravidel stanovených Poskytovatelem.

2.6 Systém Cashila poskytuje nejvíce zjednodušený proces získávání, provádění a plnění určitých transakcí v systému. Klient má právo používat systém Cashila pouze pro platební služby uvedené v § 3 zákona č. 284/2009, Zákon o platebním styku, a to pouze pro zcela transparentní a legální účely.

III. Založení a používání platebního účtu v systému Cashila

3.1 Registrace a platební příkaz Klienta se provádí přes webové stránky www.cashila.com, nebo prostřednictvím internetových stránek obchodních partnerů. Klient zadá relevantní údaje požadované systémem Cashila, jako např.: jméno, adresu, dokumenty totožnosti, doložení adresy sídla. Po řádném dokončení registrace systém Cashila spouští proces ověření. Klient obdrží oznámení o úspěšné registraci e-mailem.

3.2 Registrace není nutná v případě, že výše platby nepřesáhne 1000 eur. V tomto případě je možná anonymní registrace a platba. Anonymní registrace umožňuje uživateli provést jednotlivé platby, což znamená, že platba od jednoho uživatele odpovídá jedné faktuře. Opakované platební příkazy ze stejného bankovního účtu a/nebo ze stejné IP adresy lze považovat za pravidelné platby. Systém může informovat Klienta o pravidelnosti jeho platebních příkazů a nutnosti registrace v systému Cashila.

3.3 Veškeré informace vztahující se k registraci, včetně registračního formuláře, a podrobný návod na využívání služeb jsou k dispozici na www.cashila.com a na webových stránkách obchodních partnerů. Registrační formulář, stejně jako celý systém, je řádně chráněn před zneužitím třetími osobami.

3.4 Poskytovatel má právo nakládat s údaji poskytnutých Klientem pouze způsobem, který je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000, O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Klient poskytuje takové údaje, čímž vyjadřuje svůj souhlas s jejich zpracováním v takovém množství a za takovým účelem, který koresponduje s obecně závaznými právními předpisy.

3.5 Poskytovatel zašle Klientovi elektronickou poštou na adresu uvedenou Klientem v registračním formuláři doklad o registraci, jakož i další instrukce a popis služeb.

3.6 Poskytovatel se může obrátit na Klienta s požadavkem na změnu nebo doplnění informací uvedených v době registrace. Také Klient může požádat Poskytovatele o změnu nebo doplnění informací, které sám uvedl v době registrace, a dodá Klientské informace nové.

3.7 Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoli škody, které Klientovi vzniknou v důsledku použití jeho přístupových údajů třetími stranami. V případě ztráty, odcizení nebo možného zneužití jakýchkoli údajů, musí se Klient obrátit na Poskytovatele prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře s požadavkem o zrušení stávajícího přístupu k datům a musí poskytnout nová data pro přístup k jeho Klientskému účtu. Poskytovatel provede zrušení přístupových údajů bez zbytečného odkladu.

3.8 Po zadání transakce na webové stránce dává Klient Poskytovateli objednávku ke splnění objednávky. Systém Cashila informuje Klienta o přijetí žádosti zasláním zprávy Klientovi e-mailem nebo prostřednictvím webového rozhraní.

3.9 Systém Cashila zkontroluje každou Bitcoinovou transakci. Klient obdrží potvrzení o transakci a informací o provedení platebních služeb.

3.10 Pokud v okamžiku přijetí platby není možné platbu zpracovat, Klient obdrží zprávu v elektronické podobě, zaslanou na jeho e-mailovou adresu nebo přes webové rozhraní. Jakmile je platba možná, Klient obdrží zprávu v elektronické podobě. Pak bude mít Klient 15 minut na provedení platby. Není-li platba provedena, platební příkaz bude automaticky zrušen. V případě, že Klient není schopen provést platbu během 15 minut, pak se musí provést celý platební příkaz znovu.

3.11 Poté, co patřičná částka z Bitcoinové transakce dorazí do systému Cashila, systém provede transakci z Klientského účtu podle platebního příkazu. Pokud z nějakého důvodu k převodu nemůže dojít, transakce se opakuje tolikrát, kolikrát je to nutné, aby byl převod úspěšně dokončen. Klient má po přihlášení do systému Cashila právo zrušit nedokončenou platbu, stejně jako kdykoli zkontrolovat stav platby prostřednictvím svého Klientského účtu.

3.12 Platba je dokončena v okamžiku převodu částky ze systému na účet příjemce v souladu s platebním příkazem Klienta.

3.13 Platby, platební příkazy a další transakce jsou přijímány pouze přes rozhraní webových stránek a jsou zajišťovány pomocí softwarových a hardwarových nástrojů internetové stránky.

3.14 V případě vrácení finančních prostředků se provize odečítají z prostředků, které byly převedeny na Klientský účet. V případě zrušení platby způsobené technickou chybou nebo jinou závadou u Poskytovatele se provize z prostředků na Klientském účtu neodečítá.

3.15 Systém Cashila má právo odmítnout poskytnutí platební služby s uvedením důvodů takového odmítnutí.

IV. Povinnosti a odpovědnost Poskytovatele

4.1 Poskytovatel pošle data a další instrukce pro přístup ke Klientskému účtu na e-mailovou adresu uvedenou při registraci Klienta.

4.2 V případě sporů s Klientem je Poskytovatel povinen prokázat, že transakce, která je předmětem sporu, nebyla ovlivněna technickou poruchou nebo jinou závadou.

4.3 Poskytovatel poskytne Klientovi možnost kdykoli zkontrolovat transakce a zůstatek částky uložené na svém Klientském účtu prostřednictvím přístupu ke Klientskému účtu.

4.4 Poskytovatel je zodpovědný za ztracenou část peněz, uložených nebo převedených z Klientského účtu, jakož i chybné provedení Klientovy transakce, pokud jsou taková ztráta nebo chybné provedení transakce důsledkem nesprávné činnosti systému Cashila, jeho nástroje nebo jiného zařízení a závada nebyla způsobena prokazatelnou vědomou nebo nevědomou činností Klienta. Poskytovatel však nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty, které Klient utrpěl v důsledku ztráty dat sloužících k přístupu do systému poskytnutých Klientovi, nebo za případné škody vzniklé v důsledku trestných činů třetích stran, nebo kvůli chybě na straně Klienta, ke které došlo v průběhu platebního příkazu.

4.5 Poskytovatel si vyhrazuje právo zablokovat jakoukoliv příslušnou částku nebo celou částku na Klientském účtu nebo deaktivovat Klientský účet v případě, že má pochybnosti o původu peněz nebo virtuálních peněz, účelu transakce, neuhrazené platbě a případné další obavy. Blokování částky lze provést bez oznámení Klientovi.

4.6 Klient souhlasí s poplatkem Poskytovateli za vyšetřování a vyřešení případů, kdy existují pochybnosti o původu peněz nebo virtuálních peněz, účelu transakce, neuhrazené platbě a případných dalších znepokojivých záležitostech, jenž činí 490,- EUR, které mohou být automaticky odečteny z Klientského účtu. Klient se zavazuje uhradit Poskytovateli veškeré dodatečné náklady a výdaje spojené s řešením a vyšetřováním, včetně, ale nejen: nákladů na právního zástupce, nákladů na bankovní poplatky, nákladů na správu deaktivovaného účtu, atd.

V. Povinnosti a odpovědnost Klienta

5.1 Klient má právo užívat Klientský účet pouze v souladu s obchodními podmínkami a principy zveřejněnými na internetových stránkách www.cashila.com. Zvláště pak musí dodržovat všechny předpisy zaměřené na zajištění bezpečnosti peněžních a finančních transakcí.

5.2 Klient je povinen informovat Poskytovatele v případě ztráty nebo krádeže, stejně jako v případě jakéhokoli možného zneužití přístupových údajů, a to bez zbytečného odkladu, a podat žádost o nová přístupová data.

VI. Doplňování finančních prostředků na účet Klienta. Informace o stavu finančních prostředků a operacích prováděných prostřednictvím Klientského účtu

6.1 Klient má právo na doplnění a uložení peněžní částky na své konto pouze před provedením platební služby. Doplnění Klientského účtu lze provést pouze způsobem popsaným na internetových stránkách www.cashila.com.

6.2 Poskytovatel poskytuje Klientovi možnost získat informace o disponibilním zůstatku na jeho účtu kdykoli pomocí aplikace nebo přes webové rozhraní, a to na základě žádosti Klienta.

6.3 Ustanovením tohoto článku není dotčeno právo Klienta požádat o uzavření svého Klientského účtu způsobem uvedeným v článku VII Obchodních podmínek.

VII. Zrušení Klientského účtu, zpětná výměna peněz

7.1. Klient má právo odstoupit od smlouvy. Doba ukončení smlouvy je 15 dnů počítaných od prvního dne po obdržení výpovědi. Poskytovatel deaktivuje Klientský účet o půlnoci posledního dne lhůty ukončení.

7.2 V případě, že Klient nevykonával žádnou činnost nebo transakce prostřednictvím svého Klientského účtu po dobu jednoho roku, má Poskytovatel právo vypovědět smlouvu a uzavřít Klientský účet. Poskytovatel se zavazuje informovat Klienta o ukončení platnosti smlouvy a uzavření jeho Klientského účtu. Doba ukončení je 30 dnů počítaných od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi. Klientský účet bude uzavřen půlnoci posledního dne lhůty ukončení.

7.3. Při uzavření Klientského účtu Poskytovatel odečte od běžné platební bilance účtu výši plateb provedených před uzavřením Klientského účtu, provizní poplatky za převod peněz z účtu Poskytovatele na bankovní účet Klienta, stejně jako sankce za porušení smlouvy dle aktuálního ceníku. Poskytovatel převede konečný zůstatek dle možných a vybraných prostředků.

7.4 Zpětnou výměnu Bitcoinů lze provést na základě příkazu Klienta, předloženého elektronickou formou nebo prostřednictvím internetových stránek www.cashila.com. V případě zpětné výměny Klient zaplatí Poskytovateli tyto náklady přímo vzniklé v souvislosti se zpětnou výměnou - bankovní poplatky za převod finančních prostředků z účtu Poskytovatele na účet Klienta a rozdíl ve směnném kurzu virtuální měny zveřejněném na internetových stránkách www.cashila.com. Součet těchto poplatků bude odečten ze zůstatku na účtu Klienta. Zpětná výměna Bitcoinů bude provedena ve lhůtě stanovené pro zpětnou výměnu. Zpětná výměna bude provedena jakýmikoli vhodnými a dostupnými převodními prostředky.

VIII. Náklady a odměna Emitenta

8.1 V případě zpětné výměny Bitcoinů, stejně jako v případě uzavření Klientského účtu, je Poskytovatel oprávněn požadovat úhradu nutných nákladů spojených s prováděním těchto operací. Zde se jedná o částku provize zadržené bankou při převodu peněžních prostředků, sankce způsobené zpětným zúčtováním, a poplatky za náhrady a podvodné operace a provize systému Cashila.

8.2 Poskytovatel je oprávněn obdržet odměnu za služby a pokuty spojené s užíváním Klientského účtu a dotčené transakce podle ceníku, který je k dispozici na adrese www.cashila.com. Tištěná verze ceníku služeb je k dispozici v sídle Poskytovatele.

IX. Nároky na dotčené transakce

9.1 Klient má právo podat reklamaci k Poskytovateli za nesprávně provedených transakce do 14 dnů po zjištění takových operací, ale ne později než jeden rok po uskutečnění chybné transakce. Žádost musí být zaslána na adresu Poskytovatele v písemné formě nebo elektronickou poštou. Po přijetí reklamace, bude Poskytovatel provádět šetření s cílem určit jeho platnost. Poskytovatel ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení písemné stížnosti informuje Klienta o výsledcích svého šetření a oznámí své stanovisko k reklamaci.

9.2 V případě splnění podmínek, za kterých je Poskytovatel je odpovědný za dotčenou chybnou transakci (článek 4 Obchodních podmínek), musí Poskytovatel uložit na Klientský účet množství peněz, které bylo předmětem takové chybné transakce a za které Poskytovatel nese odpovědnost.

X. Závěrečná ustanovení, změny v Obchodních podmínkách

10.1 Tyto obchodní podmínky nemají vliv na ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu spotřebitele.

10.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo provádět změny Obchodních podmínek; novelizované i aktuální obchodní podmínky jsou považovány za platné v okamžiku jejich zveřejnění na internetu na adrese www.cashila.com.

10.3 Klient má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zveřejnění změn Obchodních podmínek podáním písemné výpovědi Poskytovateli. V případě, že Klient neukončí smlouvu, bude se předpokládat, že dává bezpodmínečný souhlas se změnami provedenými v Obchodních podmínkách.

10.4 Poskytovatel spravuje a je odpovědný za archivaci obchodních podmínek.

XI. Řešení sporů

11.1 V případě, že Klient na základě Obchodních podmínek uplatní reklamaci na chybné operace nebo se neúspěšně pokusí získat jakoukoli jinou náhradu škody vůči Poskytovateli, je oprávněn žádat o finanční arbitráž. Finanční rozhodce pomáhá řešit spory, které vznikají mezi Poskytovatelem a Klienty v průběhu platebních služeb poskytovaných v rámci zákona č. 229/2002, O finanční arbitráži. Podrobnější informace o finančním rozhodčím řízení naleznete na www.finarbitr.cz. Klientovo právo obrátit se na příslušný soud není rozhodčím řízením ovlivněno.